Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez TON INSTITUTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego toninstitute.eu (dalej „Serwis”), zasady korzystania z Serwisu, w szczególności warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

§ 1. Definicje

 1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – usługa polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
 3. Dostawca – firma      kurierska , za pośrednictwem której Sprzedawca realizuje Dostawy.
 4. Hasło – ciąg alfanumeryczny lub znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji,  zabezpieczających dostęp do Konta Klienta w Serwisie.
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa sprzedaży lub mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – zapis informatyczny utworzony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Serwisie.
 8. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.
 9. Produkt – produkt zamieszczony przez Sprzedawcę w Serwisie, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 10. Przedsiębiorca – osoba      fizyczna, osobę prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin.
 12. Rejestracja – określona w Regulaminie procedura zakładania konta przez Klienta w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 13. Sprzedawca – oznacza TON INSTITUTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773247, NIP: 5252781531, adres poczty elektronicznej: info@toninstitute.eu; będącą jednocześnie właścicielem Serwisu.
 14. Treści cyfrowe – wszelkie dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej zamieszczane w Serwisie.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta      na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. W celu korzystania z Serwisu przez Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
  1.1. urządzenie takie jak komputer osobisty, tablet, smartfon z dostępem do sieci Internet,
  1.2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np.      Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Vivaldi) z włączoną obsługą SSL,
  1.3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  1.4. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 360×480      pikseli.
 2. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, który ma na celu prawidłowe działanie Serwisu. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniach końcowych Klienta. Pliki „cookies” nie niszczą urządzenia końcowego Klienta oraz nie ingerują w jego konfigurację lub zainstalowane oprogramowanie. Każdy Klient może w każdej chwili wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zwłaszcza o możliwości nielegalnego dostępu do systemu komputerowego, nielegalnego przechwytywania danych i nielegalnej ingerencji w ich treść.

§ 3. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta wymagana jest Rejestracja. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia Zamówienia.
 3. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony w Serwisie i przesyła go drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaś Klient uzyskuje dostęp do Konta i możliwość dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.
 6. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta i przechowywania Hasła w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom nieupoważnionym. W przypadku powzięcia przez Klienta podejrzenia, że osoba nieupoważniona uzyskała dostęp do Konta Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem jego Konta, chyba, że wykaże, że osoba trzecia uzyskała dostęp do Konta pomimo zachowania przez Klienta należytej staranności. 
 7. Klient może wypowiedzieć umowę świadczenia usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Wypowiedzenia dokonuje się przez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy bądź użycie funkcji „Usuń konto” lub analogicznej w zakładce „Twoje Konto” w Serwisie. Konto zostanie usunięte niezwłocznie, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail Klienta. 

§ 4. Zamówienia

 1. Zamówienia w Serwisie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerw technicznych. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni Robocze.
 2. Klient składa Zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do Zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym w Serwisie. 
 3. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wyborze w Koszyku sposobu i adresu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając w Serwisie przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Z chwilą złożenia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres e-mail Klienta w formie cyfrowego dokumentu lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 5. Płatności

 1. Ceny w Serwisie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto, wyrażone są w złotych i nie zawierają  kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  2.1.
  płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
  2.2. przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą przez zewnętrzny system płatności       (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu [] o dokonaniu płatności przez Klienta),
  2.3. płatność przy odbiorze – opcja płatności „Za pobraniem” (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia).
 3. Klient jest informowany przez Sprzedawcę w Serwisie o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z Umowy Sprzedaży.
 4. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany i dostarczany jest Klientowi dokument sprzedaży
  w postaci paragonu fiskalnego lub – na żądanie Klienta – faktury.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera informację, że po jego bezskutecznym upływie Umowa Sprzedaży wygasa.

§ 6. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszt dostawy Produktu ponosi Klient.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt bez wad będący przedmiotem Umowy sprzedaży     .
 4. Sprzedawca zamieszcza w Serwisie informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 6. W dniu wysyłki Klient otrzymuje na adres e-mail Klienta informację o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon fiskalny lub fakturę VAT na dostarczane Produkty.

§ 7. Rękojmia, reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  2.1.
  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2.2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć  wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że przepisy odrębne przewidują krótszy termin.
 7. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@toninstitute.eu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zawiera opis zaistniałego problemu. 
 8. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 9. W przypadku Produktu objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest prezentowana w Serwisie.
 10. W przypadku Produktu objętego gwarancją, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
  10.1.
  korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt zgodnie z treścią gwarancji (np. w serwisie gwarancyjnym), a Sprzedawca (o ile sam nie jest gwarantem) może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację,
  10.2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy na podstawie rękojmi stosownie do postanowień niniejszego § 7.

§ 8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:
  2.1.
  w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu,
  2.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów,
  2.3. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszego z Produktów,
  2.4. w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, a także na formularzu, którego wzór został zamieszczony w Serwisie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Serwisu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje w Serwisie Konsumenta o kosztach zwrotu Produktu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  13.1. w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  13.2. w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13.3. w których przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  13.4. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Serwisie w osobnej zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 10. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku uznania przez Klienta lub inną osobę lub podmiot, iż treść publikowana w Serwisie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Zawiadomienie o potencjalnym naruszeniu powinno być umotywowane i wskazywać na czym polega naruszenie.
 3. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia lub uniemożliwienie dostępu do Serwisu.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie z Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc
  w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odesłanie do tekstu nowego Regulaminu. W braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Klient zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 8. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. 
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2020 roku.
Zamknij
Zamknij

Koszyk (0)

Koszyk jest pusty 25/5000 Brak produktów w koszyku.Język